Infolinia: +48 531 979 533

Koszyk0
Suma:0,00 zł
Twój koszyk jest pusty!


Formularz kontaktowy

* Anty spam

PlanetaNadruku.pl

logo

Regulamin sklepu internetowego www.PlanetaNadruku.pl

Dział 1

DEFINICJE

§1

INTERNAUTA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między internautą a PlanetaNadruku.pl.
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego www.PlanetaNadruku.pl.
SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy www.PlanetaNadruku.pl dostępny pod adresem www.PlanetaNadruku.pl za pośrednictwem którego internauta może zawrzeć umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej z PlanetaNadruku.pl Halina Jasiołek z siedzibą w Krakowie pod adresem 31-620 Kraków, os. Bohaterów Września 2A/48, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP:6781743413, REGON:367532586, adres poczty elektronicznej 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , adres strony internetowej www.PlanetaNadruku.pl, Numer telefonu +48 531 979 533 (opłata jak za połączenie na telefon komórkowy – w/g cennika operatora),
STRONA – www.PlanetaNadruku.pl lub internauta..
UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.PlanetaNadruku.pl
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez www.PlanetaNadruku.pl  za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.PlanetaNadruku.pl
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli internauty zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

Dział 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1


1.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.    Sklep internetowy działający pod adresem www.PlanetaNadruku.pl jest platformą prowadzoną przez: Halina Jasiołek prowadzącą działalność gospodarczą pn. PlanetaNadruku.pl Halina Jasiołek z siedzibą w Krakowie pod adresem 31-620 Kraków, os. Bohaterów Września 2A/48, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP:6781743413, REGON:367532586, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , adres strony internetowej www.PlanetaNadruku.pl, Numer telefonu +48 531 979 533 (opłata jak za połączenie na telefon komórkowy – w/g cennika operatora), zwaną dalej „PlanetaNadruku.pl”.

3.    Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.PlanetaNadruku.pl zwany dalej „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem „www.PlanetaNadruku.pl”, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym „www.PlanetaNadruku.pl”, dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym „www.PlanetaNadruku.pl” zwanej dalej „internautą”, uiszczania przez internautę ceny sprzedaży produktów, uprawnienia internauty do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
4.    Internauta oraz www.PlanetaNadruku.pl łącznie zwani są dalej „stronami” lub indywidualnie „stroną”. Internauta oświadcza, że jest pełnoletni oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada zgodę rodziców na zawarcie umowy z www.PlanetaNadruku.pl, co pozwala mu na dokonywanie zamówień w sklepie internetowym www.PlanetaNadruku.pl.

5.    PlanetaNadruku.pl świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.PlanetaNadruku.pl następujące Usługi elektroniczne:
a.    “Interaktywny formularz zamówienia” umożliwiający internaucie złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym www.PlanetaNadruku.pl

6.    Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się PlanetaNadruku.pl  to: 
a.    Komputer z dostępem do Internetu,
b.    Dostęp do poczty elektronicznej,
c.    Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą,
JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i
cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

7.    Składający zamówienie internauta zobowiązany jest to wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, korzystania ze Sklepu Internetowego www.PlanetaNadruku.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

8.    Internauta jest zobowiązany do powstrzymania się od od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego www.PlanetaNadruku.pl w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów www.PlanetaNadruku.pl podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

10.    We wszelkich kwestiach dotyczących zakupów on-line można kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta www.PlanetaNadruku.pl w następujący sposób:
a.    wypełniając formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.PlanetaNadruku.pl
b.    dzwoniąc pod numer telefonu +48 531 979 533 w godzinach od 8-18 od poniedziałku do soboty, w niedzielę i święta kontaktu telefoniczny jest niemożliwy,
c.    wysyłając e-mail pod adres 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11.    Strony uzgadniają, że do łączących je stosunków prawnych będą miały zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, które są dostępne na stronie www.PlanetaNadruku.pl, jak również powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności:
a.    ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
b.    ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).
c.    ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.),

12.    www.PlanetaNadruku.pl dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego www.PlanetaNadruku.pl były jak na najwyższym poziomie, jednakże www.PlanetaNadruku.pl nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego www.PlanetaNadruku.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy stronywww.PlanetaNadruku.pl.

DZIAŁ 3
POLITYKA COOKIES oraz ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
§1


1.    www.PlanetaNadruku.pl może wykorzystywać informacje zapisywane przez serwer na komputerze internauty, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celach statystycznych, w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, głównie w celu zapamiętania ustawień internauty, takich jak:
a.    dodane przez internautę produkty do koszyka,
b.    sklep wybrany przez internautę,
c.    ostatnio wybrany punkt przy składaniu zamówienia,

2.    Internauta może w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookies, a także zablokować możliwość ich zapisywania, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego www.PlanetaNadruku.pl.
3.    Poniżej zamieszczone zostały odnośniki do informacji, jak zmienić ustawienia prywatności dla popularnych przeglądarek internetowych, przygotowanych przez producentów tego oprogramowania:
a.    
Internet  Explorer (http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/change-internet-explorer-privacy-settings )
b.    Chrome (
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=114836)
c.    Firefox (
http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/privacy-and-security )

§2

1.    www.PlanetaNadruku.pl zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach sprzedaży. Świadczenie Usług elektronicznych przez www.PlanetaNadruku.pl jest bezpłatne.

2.    Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
a.    Do dokonania Zamówienia niezbędne jest podanie w formularzu zamówień następujących danych przez Klienta: Imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, w razie potrzeb wypełnienie informacji dodatkowych/szczegółowych do zamówienia.
b.    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym www.PlanetaNadruku.pl zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
c.    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym www.PlanetaNadruku.pl jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.    Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
a.    internauta może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 14–dniowego terminu wypowiedzenia.
b.    www.PlanetaNadruku.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza ogólne warunki sprzedaży, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie ogólnych warunków sprzedaży  musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14– dniowego okresu wypowiedzenia.
c.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
d.    Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

DZIAŁ 4
OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
§1


1.    Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego www.PlanetaNadruku.pl w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.    Ceny wskazane na stronie www.PlanetaNadruku.pl są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT. Są to ceny brutto.
3.    Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i jest uwzględniony w cenie wskazanej na stronie. Ceny towarów, podane na stronie www.PlanetaNadruku.pl, nie obejmują kosztów przesyłki, kosztów niektórych opakowań lub kosztów innych dodatkowych usług zamówionych przez internautę, które są płatne osobno. Koszty dodatkowe zostaną podane do wiadomości internauty na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.
4.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego www.PlanetaNadruku.pl jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym www.PlanetaNadruku.pl, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Internautę Zamówienia.

§2


1.    Przeglądanie asortymentu sklep internetowego www.PlanetaNadruku.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez internautę na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego www.PlanetaNadruku.pl  nie wymaga zarejestrowania.
2.    Internauta może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego www.PlanetaNadruku.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
3.    Złożenie zamówienia odbywa się w kilku etapach:
a.    internauta umieszcza towary w swoim koszyku,
b.    internauta wypełnia formularz zamówienia,
c.    internauta wybiera sposób dostawy,
d.    internauta wybiera sposób płatności,
e.    internauta potwierdza dokonanie zamówienia,
f.    internauta otrzymuje od www.PlanetaNadruku.pl e-mail potwierdzający zgłoszenie i przyjęcie zamówienia (w przypadku standardowego przelewu bankowego internauta otrzymuje od www.PlanetaNadruku.pl najpierw e-mail potwierdzający zgłoszenie, a następnie po zaksięgowaniu przez www.PlanetaNadruku.pl należności, e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia).

4.    Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez internautę www.PlanetaNadruku.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez www.PlanetaNadruku.pl zamówienia złożonego przez internautę oraz z zawarciem umowy sprzedaży między stronami.
5.    W przypadku podania przez internautę błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, www.PlanetaNadruku.pl nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
6.    Jak tylko zamówienie będzie gotowe do wysyłki, www.PlanetaNadruku.pl wyśle do internauty e-mail informujący o wysyłce zamówienia.
7.    W przepadku zamówienia z opcją odbioru osobistego w Krakowie internauta zostanie powiadomiony przez www.PlanetaNadruku.pl e-mailem o możliwości odbioru towaru.
8.    W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie www.PlanetaNadruku.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez internautę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez internautę.


§3


Internauta może dokonać płatności:
•    a) przelewem;
•    b) za pobraniem 

www.PlanetaNadruku.pl zastrzega sobie również prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli istnieje uprzedni spór co do płatności lub występuje nadmiernie wysoki poziom zamówień, o czym poinformuje internautę.

§4


W braku przeciwnego dowodu, dane informatyczne, posiadane przez www.PlanetaNadruku.pl, jak również dane posiadane przez dostawców usług transportowych lub kurierskich www.PlanetaNadruku.pl, przechowywane zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa, stanowią dowód wszystkich transakcji między www.PlanetaNadruku.pl a internautą. www.PlanetaNadruku.pl dokona archiwizacji zamówień na odpowiednim nośniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Internauta będzie miał do nich dostęp po kontakcie z Właścicielem (Halina Jasiołek) 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub tel. +48 531 979 533.We wszystkich przypadkach www.PlanetaNadruku.pl zaleca internaucie przechowywać e-mail potwierdzający jego zamówienie.


Dział 6
DOSTEPNOŚĆ i DOSTAWA
§1


Informacje dotyczące towarów i cen są ważne tak długo, jak długo towary widoczne są na stronie www.PlanetaNadruku.pl. Nie dotyczy to ofert specjalnych, których czas trwania określony jest na stronie. 
W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia internauty z innych przyczyn, www.PlanetaNadruku.pl poinformuje internautę o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez internautę adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez internautę w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy. 
Internauta ma prawo do anulowania części zamówienia, jeżeli część towarów jest niedostępna, lub do anulowania całości zamówienia. W obu przypadkach rezygnacja z zamówienia będzie możliwa pod warunkiem wcześniejszego poinformowania www.PlanetaNadruku.pl o takiej decyzji drogą telefoniczną lub mailową. 


§2

Towary są dostarczane wyłącznie na terenie Polski na adres dostawy podany przez internautę na zamówieniu. W momencie składania zamówienia na stronie www.PlanetaNadruku.pl  internauta wybiera sposób dostawy.
Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, InPost oraz POCZTY POLSKIEJ.
Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, InPost oraz POCZTY POLSKIEJ doręczane są wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy oddziałów firmy kurierskiej, POCZTY POLSKIEJ.
Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej są określone w ich regulaminach świadczenia usług.
W przypadku dostawy realizowanej przez firmę kurierską internauta, który był nieobecny w momencie dostawy, może odebrać przesyłkę we wskazanym oddziale w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia pierwszej próby dostawy lub czekać na kolejną próbę doręczenia przesyłki. W tym czasie firma kurierska podejmie dwukrotną próbę dostarczenia przesyłki.
Po trzeciej próbie dostarczenia przesyłki, w przypadku nieodebrania jej osobiście z oddziału, przesyłka zostanie odesłana do www.PlanetaNadruku.pl. W takim przypadku www.PlanetaNadruku.pl podejmie kontakt z internautą w celu wyznaczenia mu dodatkowego terminu do odbioru zamówienia, nie krótszego jednak niż 14 dni kalendarzowych, a w razie jego bezskutecznego upływu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.
W przypadku nieobecności w umówionych godzinach internauta jest zobowiązany uprzedzić o tym dostawcę lub www.PlanetaNadruku.pl. W przeciwnym razie internauta zobowiązany będzie ponieść koszty dodatkowego dojazdu.
Zamówienie może zostać odebrane osobiście w Krakowie 7 po wcześniejszym poinformowaniu www.PlanetaNadruku.pl o wybraniu tej opcji dostawy.
Termin dostawy wynosi 1-5 dni robocze. Termin dostawy liczony jest od momentu otrzymania przez internautę e-maila od www.PlanetaNadruku.pl potwierdzającego przyjęcie zamówienia. W przypadku płatności przelewem termin dostawy rozpoczyna bieg od momentu zaksięgowania przez www.PlanetaNadruku.pl  przelewu internauty.
Termin dostawy może być krótszy od wyżej wskazanego terminu, o czym internauta zostanie poinformowany przez www.PlanetaNadruku.pl w e-mailu potwierdzającym wysłanie zamówienia.
Termin osobistego odbioru przesyłki w punkcie w Krakowie wynosi 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez internautę powiadomienia o możliwości odbioru przesyłki. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia wysłania pierwszego powiadomienia internauta nie odbierze przesyłki, www.PlanetaNadruku.pl wyśle internaucie na podany przez niego adres e-mail drugie powiadomienie o możliwości odebrania przesyłki. 
Jeżeli w terminie 14 dni od dnia wysłania pierwszego powiadomienia o możliwości odbioru przesyłki internauta nie odbierze przesyłki, www.PlanetaNadruku.pl powiadomi internautę drogą telefoniczną na numer podany przez internautę w formularzu zamówienia o możliwości odbioru przesyłki.
W przypadku braku odebrania przesyłki w terminie do 30 dni kalendarzowych, www.PlanetaNadruku.pl  będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.
WWW.PlanetaNadruku.pl  zobowiązuje się do każdego wysłanego zamówienia dołączyć Fakturę (dawny rachunek).
Przy odbieraniu przesyłki www.PlanetaNadruku.pl zaleca internaucie sprawdzenie widocznego stanu towarów. W przypadku stwierdzenia wad (uszkodzone opakowanie, brakujące, uszkodzone lub popsute towary) internauta powinien:
•    dokładnie opisać w liście przewozowym stan przesyłki, uzasadniający odmowę przyjęcia,
•    uzyskać podpis dostawcy pod swoimi uwagami w liście przewozowym,
•    zgłosić www.PlanetaNadruku.pl  zaistnienie takiej sytuacji w terminie 3 dni kalendarzowych z wyłączeniem świąt.

W związku z powyższym zaleca się, by internauta otworzył przesyłkę w obecności dostawcy w celu upewnienia się o braku uszkodzeń towaru.
Powyższe postanowienia nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień internauty w zakresie reklamacji towaru.


DZIAŁ 7
WYMIANA, ZWROT, PRAWO ODSTĄPIENIA

§1


Internauta, niezależnie od prawa odstąpienia od umowy przewidzianego ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” może wymienić w terminie 30 dni nie odpowiadający mu towar niewadliwy na dowolny towar dostępny w ofercie www.planetanadruku.pl będący w cenie wymienianego przez internautę towaru. Wymiany dokonuje się na koszt internauty.

§2


Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, internaucie będącemu osobą fizyczną, dokonującemu zakupów w sklepie internetowym www.PlanetaNadruku.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy, składając do www.planetanadruku.pl oświadczenie na piśmie. Internauta nie jest obowiązany do podania przyczyny odstąpienia. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w następujących przypadkach:
•    przy zakupie towarów łatwo psujących się, takich jak żywność,
•    przy zakupie oprogramowania komputerowego, nagrań audio lub wideo, po usunięciu oryginalnego opakowania,
•    dostarczania prasy,
•    umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
•    świadczeń o właściwościach określonych przez internautę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

Prawo odstąpienia od umowy będzie wykonywane na koszt internauty. www.PlanetaNadruku.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek przesłanych „za pobraniem”.


§3


W przypadku wykonania prawa wymiany lub odstąpienia od umowy internauta powinien złożyć oświadczenie na piśmie o wykonywaniu prawa odstąpienia i wysłać na adres 31-620 Kraków, os. Bohaterów Września 2a/48.
Internauta jest zobowiązany przez wysłaniem przesyłki starannie zapakować towar. Internauta sam decyduje o sposobie wysyłki towaru oraz o ewentualnym wykupieniu ubezpieczenia na wypadek zgubienia, kradzieży lub zniszczenia przesyłki. Koszty związane ze zwrotem towaru, niezależnie od opcji wybranej przez internautę (wymiana towaru lub odstąpienie od umowy), są pokrywane przez internautę. www.planetanadruku.pl nie pokrywa żadnego z tych kosztów ani nie ponosi opłat za transport od internauty do www.PlanetaNadruku.pl, nie ponosi również odpowiedzialności za nieotrzymanie przesyłki od internauty. Wszelkie koszty i ryzyko związane ze zwrotem towaru ponosi internauta.
W przypadku wymiany towaru, przyjmowane będą jedynie towary zwracane w całości, w stanie niepogorszonym, w oryginalnym opakowaniu. W przeciwnym razie zwrot w celu wymiany będzie uznany za niedokonany i www.PlanetaNadruku.pl nie będzie obowiązana do zwrotu ceny.
W przypadku wykonywania prawa odstąpienia od umowy, przyjmowane będą jedynie towary zwracane w całości, w stanie niepogorszonym, w oryginalnym opakowaniu.


§4


W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy zwrot świadczenia uiszczonego przez internautę, następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy. Zwrot obejmuje cenę towaru oraz koszty przesyłki od www.PlanetaNadruku.pl do internauty.


DZIAŁ 8
REKLAMACJA, GWARANCJA

§1


Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, jeżeli towar jest niezgodny z umową, internauta może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez:
a) nieodpłatną naprawę
albo
b) wymianę na nowy.
www.PlanetaNadruku.pl nie ma obowiązku naprawy albo wymiany produktu, jeżeli są one niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli, z przyczyn określonych w zdaniu poprzedzającym naprawa ani wymiana nie jest możliwa albo jeżeli www.PlanetaNadruku.pl nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby internautę na znaczne niedogodności, internauta ma prawo:
a) domagać się stosownego obniżenia ceny
albo
b) odstąpić od umowy.
Z zastrzeżeniem postanowień art. 4 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, od umowy nie można odstąpić (z powodu niezgodności towaru z umową, po upływie terminu do wykonania prawa odstąpienia od umowy określonego w art. 4), gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
Internauta traci uprawnienia przewidziane powyżej, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym www.PlanetaNadruku.pl
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Jeżeli www.planetanadruku.pl nie ustosunkował się do żądań internauty, zgłoszonych na zasadach określonych w niniejszym art. 5, w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
www.PlanetaNadruku.pl odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem roku od wydania tego towaru internaucie; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli www.PlanetaNadruku.pl w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi internauty.
W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
www.PlanetaNadruku.pl zastrzega, iż powyższe uprawnienia przysługują internaucie jedynie w zakresie nabycia towaru konsumpcyjnego tj. nabycia przez osobę fizyczną rzeczy ruchomej w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
Dokonanie zwrotu towaru w celu jego naprawy albo wymiany albo w razie wykonania prawa odstąpienia następuje na zasadach określonych w art. 4.
W przypadku zwrotu towaru wadliwego, bądź niezgodnego z umową, www.PlanetaNadruku.pl nie pokrywa kosztu dokonanego zwrotu
Internauta może zgłosić niezgodność towaru z umową w formie pisemnej na adres 31-620 Kraków, os. Bohaterów Września 2A/48.


§2


Na niektóre towary, sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej www.PlanetaNadruku.pl, udzielana jest gwarancja, której czas trwania podany jest na stronie odpowiedniego towaru. Zasięg terytorialny gwarancji obejmuje terytorium Polski, o ile nic innego nie zostało zastrzeżone na stronie odpowiedniego produktu. 
Gwarancja nie ma jednak zastosowania w przypadku problemów spowodowanych przez zaniedbanie, uszkodzenie lub nieprawidłowe użytkowanie towaru przez internautę. www.PlanetaNadruku.pl zaleca przestrzeganie instrukcji użytkowania i naprawy.


§3


Jeśli towar należący do internauty okaże się wadliwy w trakcie okresu gwarancyjnego, należy zgłosić ten fakt w formie pisemnej na adres 31-620 Kraków, os. Bohaterów Września 2A/48 wraz z dowodem potwierdzającym zakup oraz opisem uszkodzonego urządzenia.
Po obejrzeniu towaru przez www.PlanetaNadruku.pl, która w szczególności sprawdzi, czy towar podlega gwarancji, zostanie on poddany naprawie lub zostanie wymieniony zgodnie ze standardową procedurą. Jeżeli przyczyna usterki mieści się w zakresie gwarancji, a towaru nie można naprawić ani wymienić na identyczny lub równoważny, wartość towaru zostanie internaucie zwrócona w formie bonu na zakupy lub w formie pieniężnej – wedle wyboru internauty. We wszystkich przypadkach, gdy usterka mieści się w ramach gwarancji, zostanie przedstawione internaucie najkorzystniejsze rozwiązanie (wymiana uszkodzonej części, wymiana towaru lub zwrot kosztów).


§4


www.PlanetaNadruku.pl dokona zwrotu uiszczonych przez internautę należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
•    anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
•    braku możliwości realizacji zamówienia przez www.PlanetaNadruku.pl opłaconego z góry przed jego realizacją 
•    odstąpienia od umowy przez internautę;
•    odstąpienia od umowy przez www.PlanetaNadruku.pl;
•    uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;
•    uznania gwarancji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;

www.PlanetaNadruku.pl dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy , przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz www.PlanetaNadruku.pl bądź inny wskazany przez Internautę.
W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie www.PlanetaNadruku.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do internauty na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania www.PlanetaNadruku.pl numeru rachunku bankowego internauty, internauta nie prześle takiego numeru rachunku bankowego. www.PlanetaNadruku.pl nie ponosi również odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez internautę błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
W przypadku gdy internauta dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na www.PlanetaNadruku.pl zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.


DZIAŁ 9
DANE OSOBOWE 
§1

Dane osobowe przetwarzane są przez www.PlanetaNadruku.pl (za zgodą Internauty)  tj. Halina Jasiołek prowadzącą działalność gospodarczą pnPlanetaNadruku.pl Halina Jasiołek z siedzibą w Krakowie pod adresem 31-620 Kraków, os. Bohaterów Września 2A/48, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP:6781743413, REGON:367532586, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , adres strony internetowej www.PlanetaNadruku.pl, Numer telefonu +48 531 979 533 (opłata jak za połączenie na telefon komórkowy – w/g cennika operatora).
www.PlanetaNadruku.pl przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z internautą i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez internautę w sklepie internetowym www.PlanetaNadruku.pl. Internauta ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. 
Internauta oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi internauty.


DZIAŁ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1


www.PlanetaNadruku.pl zachowuje prawo własności towarów zamówionych  przez internautę do momentu całkowitej zapłaty ceny.


§2


Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mogą ulec zmianie. Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży staje się skuteczna w terminie wskazanym przez WWW.PlanetaNadruku.pl nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.PlanetaNadruku.pl zmienionych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Zamówienia złożone przez internautów przed wejściem w życie zmian Ogólnych Warunków Sprzedaży są realizowane według dotychczasowych Ogólnych Warunków Sprzedaży.